تبلیغات
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری
پرسش مهر 12، کارشناسی ارشد،دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12

سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

1- كدام یك از مبانی حسابداری قادر به شناسایی و انعكاس درآمد و هزینه دوره نمی باشد؟

1) تعهدی كامل

2) نیمه تعهدی

3) تعهدی تعدیل شده

4) نقدی كامل

 

2- در سیستم حسابداری حسابهای مستقل، هریك از حسابهای مستقل:

1) یك واحد گزارشگر است

2) فقط یك منبع مالی است.

3) فقط یك واحد حسابداری است.

4) شامل یك منبع مالی و یك واحد حسابداری است.

 

3- طبق استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان حسابداری دارایی های نامشهود احراز كدام یك از شرایط زیر برای شناسایی دارایی نامشهود ضروری نیست؟

1) عمر مفید دارایی كمتر از 2 سال نباشد.

2) جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

3) بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتكاپذیر، قابل اندازه گیری باشد.

4) با تعریف دارایی های نامشهود مطابقت داشته باشد.سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

1- كدام یك از مبانی حسابداری قادر به شناسایی و انعكاس درآمد و هزینه دوره نمی باشد؟

1) تعهدی كامل

2) نیمه تعهدی

3) تعهدی تعدیل شده

4) نقدی كامل

 

2- در سیستم حسابداری حسابهای مستقل، هریك از حسابهای مستقل:

1) یك واحد گزارشگر است

2) فقط یك منبع مالی است.

3) فقط یك واحد حسابداری است.

4) شامل یك منبع مالی و یك واحد حسابداری است.

 

3- طبق استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان حسابداری دارایی های نامشهود احراز كدام یك از شرایط زیر برای شناسایی دارایی نامشهود ضروری نیست؟

1) عمر مفید دارایی كمتر از 2 سال نباشد.

2) جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

3) بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتكاپذیر، قابل اندازه گیری باشد.

4) با تعریف دارایی های نامشهود مطابقت داشته باشد.

 

4- سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار سریع المعامله شركتی در پایان سال به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه منعكس منعكس می شود. هزینه كاهش ارزش شناسایی شده در سال اول معادل 000ر30 ریال بود. در صورتی كه در سال دوم مبلغ تجدید ارزیابی 000ر50 ریال بیش از مبلغ دفتری آن باشد، مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده چند ریال است؟

1) 0

2) 000ر20

3) 000ر30

4) 000ر50

 

5- ده درصد سهام عادی شركتی به مبلغ 000ر000ر1 ریال به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت تحصیل شد. در صورتی كه شركت سرمایه پذیر در سال اول معادل 000ر500 ریال سود خالص كسب و 000ر600 ریال سود سهام اعلام كرده باشد، در صورت استفاده از روش بهای تمام شده، كدام گزینه صحیح است؟

1) درامد سرمایه گذاری 000ر10 ریال بستانكار

2) سرمایه گذاری 000ر50 ریال بدهكار

3) درامد سود سهام 000ر50 ریال بستانكار

4) درامد سود سهام 000ر60 ریال بستانكار

 

6- در مورد هزینه كاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت كدام عبارت صحیح است؟

1) به مازاد تجدید ارزیابی بسته می شود.

2) به سود و زیان دوره منظور می شود.

3) در صورت سود و زیان جامع ارائه می شود.

4) در سرفصل حقوق صاحبان سهام گزارش می شود.

 

7- شركت الف و ب در تاریخ 1/11/1382، 75% از سهام شركت ب را خریداری كرد. اگر سود خالص شركتهای الف و ب برای سال مالی 1382 ه ترتیب 102 و 48 میلیون ریال باشد، سود تلفیقی سال 1382 چند میلیون ریال است؟

1) 108

2) 132

3) 138

4) 150

 

8- طبق استاندارد شماره 19 حسابداری ایران، آن بخش از سرقفلی منفی كه به هزینه ها و زیانهای قابل تشخیص آتی كه در تاریخ تحصیل با اطمینان كافی قابل اندازه گیری است، مرتبط نباشد، باید:

1) بلافاصله به عنوان درامد شناسایی شود.

2) طی مدتی برابر میانگین موزون عمر مفید باقیمانده دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده، به عنوان درامد شناسایی شود.

3) تا سقف ارزش منصفانه دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده، طی مدتی برابر میانگین موزون عمر مفید باقیمانده دارایی های مذكور و مازاد باقیمانده، بلافاصله به عنوان درامد شناسایی شود.

4) تا سقف ارزش منصفانه دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده، بلافاصله و مازاد، طی مدتی برابر میانگین موزون عمر مفید باقیمانده دارایی های مذكور ، به عنوان درامد شناسایی شود.

 

9- استهلاك صرف اوراق قرضه به روش نرخ بهره موثر در مقایسه با استهلاك به روش مستقیم باعث می شود تا:

1) در كل مدت انتشار اوراق قرضه هزینه بدهی (بهره) بیشتر محاسبه شود.

2) مبلغ استهلاك صرف در سنوات اولیه انتشار اوراق قرضه بیشتر شود.

3) ارزش دفتری بدهی در سنوات اولیه انتشار اوراق قرضه كمتر گزارش شود.

4) در سنوات اولیه انتشار اوراق قرضه هزینه بدهی (بهره) بیشتر گزارش شود.

 

10- طبق استاندارد ایران اگر در روش ارزش ویژه سهم واحد سرمایه گذار از زیان های واحد تجاری وابسته بیشتر از مبلغ دفتری سرمایه گذاری شود:

1) احتساب زیان ادامه می یابد حتی اگر منجر به مانده بستانكاری شود.

2) مبلغ مازاد به حساب بدهی واحد سرمایه پذیر منظور می شود.

3) واحد سرمایه گذار احتساب سهم زیان خود را متوقف می كند.

4) مبلغ مربوطه، انتقالی به دوره های آتی تلقی شود تا از محل سودهای بعدی واحد سرمایه پذیر بازیافت شود.

 

11- یكی از حسابهای بانكی شركت نمونه كه 000ر000ر10 ریال موجودی دارد، توسط یكی از سازمانهای دولتی بابت بدهی اعلام شده، مسدود شده است. شركت به این بدهی اعتراض كرده است. با توجه به فرایند طولانی رسیدگی، انتظار نمی رود تا پایان سال بعد از این حساب بانكی رفع مسدودی شود. مبلغ مذكور در كدام یك از سرفصل های ترازنامه منعكس می شود؟

1) موجودی نقد

2) سایر دارایی ها

3) بدهی مربوط (به صورت كاهنده)

4) سرمایه گذاریهای بلندمدت بانكی

 

12- طبق استانداردهای حسابداری ایران، شناسایی درامد بهره و سود ناخالص فروشهای اقساطی به ترتیب چگونه صورت می گیرد؟

1) به تدریج طی مدت قرارداد و بلافاصله در زمان عقد قرارداد

2) به تدریج طی مدت قرارداد و به تدریج طی مدت قرارداد

3) به تدریج طی مدت قرارداد و پس از بازیافت بهای تمام شده

4) بلافاصله در زمان عقد قرارداد و پس از بازیافت بهای تمام شده

 

13- طبق استانداردهای حسابداری ایران، در گزارش مالی میان دوره ای برای تعیین ارزش و مقدار موجودی ها باید چگونه عمل كرد؟

1) موجودی ها با فرض برابری تولید و فروش منظور شود.

2) موجودی ها از طریق آزمایشی شمارش شده و تعمیم یابد.

3) موجودی ها به صورت براوردی تعیین ارزش شود

4) از همان اصول و روشهایی استفاده شود كه در گزارشگری پایان دوره استفاده شود

 

14- طبق استاندارد ایران، مشاركت خاص در واحدهای تجاری تحت كنترل مشترك در صورت های مالی تلفیقی شریك خاص به چه روشی گزارش می شود؟

1) روش بهای تمام شده

2) روش تلفیق نسبی

3) روش ارزش ویژه ناخالص

4) روش ارزش ویژه

 

15- طبق استاندارد ایران، اقلام درامد و هزینه واحد مستقل خارجیدر حالت عادی و در حالت یك اقتصاد با تورم حاد چگونه تسعیر می شود؟

                         حالت عادی                                          در حالت با تورم حاد

1)          میانگین نرخ های تسعیر شده                        میانگین نرخ های تسعیر شده                 

2)         میانگین نرخ های تسعیر شده                           نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه

3)          نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه                             نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه

4)          نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه                           میانگین نرخ های تسعیر شده   

 

16- تغییر در روشهای شناخت درامد در مورد پیمانهای بلندمدت ساختمانی به چه نحوی در صورتهای مالی گزارش می شود؟

1) به عنوان اصلاح اشتباهات حسابداری مورد شناسایی و افشا قرار می گیرد.

2) به عنوان اثرات انباشته تغییر روش در صورتحساب سود و زیان دوره جاری گزارش می شود.

3) با عطف به ماسبق، كلیه صورتهای مالی مقایسه ای مجددا تجدید ارائه می شوند.

4) با فرض صحت مانده حسابها، روش جدید از دوره جاری به بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

17- مازاد درامد شناسایی انباشته پیمان های بلندمدت بر مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت كار در چه سرفصلی در ترازنامه گزارش می شود؟

1) حسابهای دریافتنی

2) سایر دارایی های جاری

3) پیمان در جریان (حساب مكمل)

4) پیش دریافتها (حساب كاهنده)

 

18- در شركت الف فروشهای نقد و نسیه در طی دوره مالی 000ر5 ریال و مانده حسابهای دریافتنی تجاری اول و آخر دوره به ترتیب 000ر2 و 000ر3 ریال است. چنانچه كاهش مانده ذخیره م.م در طول دوره 000ر1 ریال باشد وجه نقد دریافتی از مشتریان در طول دوره چند ریال خواهد بود؟

1) 000ر3

2) 000ر4

3) 000ر5

4) 000ر6

 

19- شركتی طی سال 1384 ماشین آلاتی به ارزش 350 میلیون ریال را با پرداخت 150 میلیون ریال وجه نقد و صدور سفته یكساله 20% تحصیل كرد. نحوه انعكاس این معامله در بخش فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی صورت جریان وجوه نقد كدام است؟

1) 150 میلیون ریال خروجی – صفر

2) 150 میلیون ریال خروجی – 200 میلیون ریال ورودی

3) 150 میلیون ریال خروجی – 240 میلیون ریال ورودی

4) 350 میلیون ریال خروجی – 200 میلیون ریال ورودی

 

20- طبق استانداردهای حسابداری ایران كدام گزینه صحیح است؟

1) هزینه بهره به عنوان جریان خروجی در بخش فعالیتهای عملیاتی گزارش می شود.

2) هزینه بهره به عنوان جریان خروجی در بخش فعالیتهای تامین مالی گزارش می شود.

3) كاهش بدهی های بلندمدت به عنوان جریان ورودی فعالیتهای تامین مالی شناسایی می شود.

4) وجه نقد ناشی از فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت به عنوان جریان ورودی در بخش سرمایه گذاری ها گزارش می شود.

 

21- شركت سهامی ج یك دستگاه كامپیوتر را در مقابل واگذاری 200 سهم عادی 1000 ریالی تحصیل نمود. ارزش بازار كامپیوتر 000ر000ر1 ریال و ارزش دفتری آن در دفاتر واگذارنده 000ر800 ریال است. كدام گزینه قسمتی از ثبت صحیح این رویداد در دفاتر شركت ج است؟

1) بدهكار كسر سهام 000ر200 ریال

2) بستانكار صرف سهام 000ر600 ریال

3) بستانكار صرف سهام 000ر800 ریال

4) بدهكار ماشین آلات 000ر800 ریال

 

22- در كدامیك از موارد زیر جمع حقوق صاحبان سهام تغییر پیدا نمی كند؟

1) تجزیه سهام، توزیع سود سهمی، تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی

2) تجزیه سهام، اعلام سود سهمی، پیشنهاد سود سهام غیرنقدی

3) اعلام سود سهمی، تجزیه سهام، اعلام سود سهام غیرنقدی

4) تجزیه سهام، تحصیل سهام خزانه

 

23- بر اساس استاندارد شماره 18 ایران (صورتهای مالی تلفیقی):

1) مجموع سرمایه و اندوخته های قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه، باید تحت عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی و در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه شود.

2) در صورت توافق واحد تجاری اصلی با سایر صاحبان سرمایه و در نتیجه رسیدن به توانایی اعمال كنترل بر بیش از نصف آرای واحد تجاری فرعی، نیاز به تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجود خواهد داشت.

3) سرقفلی ناشی از تحصیل یك واحد تجاری فرعی كه صد در صد آن متعلق به گروه نیست، تنها به نسبت سهم گروه شناسایی می شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی یابد.

4) هر سه گزینه

 

24- شركت الف 75% سهام شركت ب و 80% سهام شركت ج را مالك است. در سال 1384 شركت ب ساختمانی به بهای تمام شده 000ر20 ریال را به شركت ج 000ر35 ریال می فروشد. در سال 84 مبلغ تغییر در حقوق سهامداران اقلیت ناشی از مبادله مذكور چند ریال بوده و بهای گزارش شده بابت ساختمان در ترازنامه تلفیقی چند ریال است؟

1) 3000 – 000ر20

2) 3750 – 000ر20

3) 3000 – 000ر35

4) 3750 – 000ر35

 

25- با اطلاعات زیر بهای تمام شده كالای فروش رفته چند میلیون ریال است؟

 

 
    

میلیون ریال

موجودی كالای اول دوره
    

80
    

 

خرید طی دوره
    

290
    

 

برگشت از خرید و تخفیفات
    

10
    

 

تخفیفات نقدی خرید
    

25
    

 

تخفیفات تجاری
    

30
    

 

هزینه حمل كالای خریداری شده
    

15
    

 

هزینه تبلیغات
    

20
    

 

 

1) 320

2) 340

3) 350

4) 370

 

26- كدام یك از موارد زیر با توجه به استاندارد حسابداری شماره 21 با عنوان حسابداری اجاره ها، از شرایط لازم برای طبقه بندی اجاره به عنوان اجاره سرمایه ای نیست؟

1) دوره اجاره حداقل 75 درصد عمر اقتصادی دارایی را در بر گیرد.

2) بر طبق قرارداد، مالكیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره كننده منتقل شود.

3) ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با 90 درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.

4) دارایی مورد اجاره به گونه ای كه تنها اجاره كننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه از آن استفاده كند.

 

27- با درنظر گرفتن استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان حسابداری موجودی مواد و كالا، برای محاسبه ذخیره اولیه كاهش ارزش موجودی، قطعات یدكی نگهداری شده برای فروش باشد، توجه به كدام یك از موارد زیر ضرورتی ندارد؟

1) تعداد محصولات مربوط كه تاكنون فروش رفته است.

2) فاصله زمانی تعویض قطعه یدكی به طور قطعی

3) گردش مورد انتظار محصول در آینده

4) عمر مفید مورد انتظار محصول مربوط

 

28- براساس استاندارد حسابداری ایران كدام یك از موارد زیر جزو اقلام استثنایی طبقه بندی نمی شود؟

1) هزینه تجدید سازمان

2) یود و زیان فروش دارایی ثابت مشهود

3) ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت

4) زیانهای ناشی از بلایای طبیعی در مناطقی كه انتظار وقوع آن به طور مستمر نمی رود.

 

29- طبق مبانی نظری استانداردهای ایران، رجحان محتوا بر شكل زیر ویژگی كدام یك از ویژگی های كیفی اطلاعات است؟

1) مربوط بودن

2) بیان صادقانه

3) كامل بودن

4) سودمندی در پیش بینی

 

30- معادل سهام عادی كه تقلیل دهنده سود هر سهم می باشد باید در محاسبه:

1) فقط در سود تقلیل یافته هر سهم منظور شود

2) فقط در سود اولیه هر سهم در نظر گرفته شود

3) سود اولیه و سود تقلیل یافته هر سهم بكار برده شود.

4) سود هر سهم با ساختار ساده سرمایه بكار گرفته شود.

نوع مطلب : کارشناسی ارشد، 
برچسب ها : سوالات حسابداری مالی، کارشناسی ارشد، سال 85، دانشگاه سراسری،
لینک های مرتبط : پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری،

پنجشنبه 15 آذر 1397 04:45 ق.ظ

You've made your position extremely nicely..
order cialis from india chinese cialis 50 mg non 5 mg cialis generici buying brand cialis online cuanto cuesta cialis yaho cipla cialis online cost of cialis cvs cialis 20 mg cost cialis manufacturer coupon buy original cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Amazing all kinds of fantastic material!
cialis wir preise cialis 5 mg effetti collateral cialis 05 estudios de cialis genricos usa cialis online cialis dose 30mg online prescriptions cialis precios cialis peru comprar cialis 10 espa241a cialis vs viagra
یکشنبه 11 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Amazing quite a lot of very good information.
how to purchase cialis on line venta de cialis canada try it no rx cialis only best offers cialis use order generic cialis online cialis therapie achat cialis en itali cialis generic availability cialis 20 mg best price when can i take another cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Superb information, With thanks.
cialis et insomni we choice cialis uk wow cialis 20 cialis price thailand cialis soft tabs for sale generic cialis cialis sale online buy cialis online nz cialis authentique suisse we use it 50 mg cialis dose
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Thanks, I appreciate it.
cialis for sale cialis prezzo in linea basso cialis 20mg look here cialis order on line cialis therapie cialis generic availability generic cialis levitra venta de cialis canada cialis tablets try it no rx cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:22 ق.ظ

You actually mentioned it superbly!
if a woman takes a mans cialis cialis generico postepay cialis reviews 5 mg cialis pharmacie en ligne venta cialis en espaa acheter cialis kamagra price cialis wal mart pharmacy acheter du cialis a geneve prezzo di cialis in bulgaria click now buy cialis brand
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:58 ب.ظ

You expressed it exceptionally well!
recommended site cialis kanada cialis therapie how does cialis work price cialis wal mart pharmacy cialis generico online cialis sans ordonnance cialis coupons printable cialis savings card callus legalidad de comprar cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:58 ق.ظ

Thanks a lot! I value this.
cialis australia org cialis kaufen bankberweisung cialis bula recommended site cialis kanada overnight cialis tadalafil viagra vs cialis vs levitra cialis canada cialis generico postepay cialis rezeptfrei american pharmacy cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:56 ق.ظ

You revealed it effectively!
levitra online vardenafil 20mg cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra 10mg levitra prices buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg levitra generic levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:22 ق.ظ

Many thanks. I appreciate it!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20 mg cost discount cialis cialis savings card cialis online nederland generic cialis pill online achat cialis en europe tadalafil generic brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg
شنبه 7 مهر 1397 08:44 ب.ظ

You suggested it effectively.
cialis for sale cialis canada cialis et insomni low dose cialis blood pressure bulk cialis cialis herbs price cialis per pill cialis side effects cialis from canada buying brand cialis online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

Amazing forum posts. Kudos!
generic cialis review uk cialis 5 mg cost of cialis per pill enter site very cheap cialis viagra vs cialis cialis side effects cialis online holland cialis tablets australia only here cialis pills are there generic cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:01 ب.ظ

Position very well considered.!
best generic drugs cialis does cialis cause gout cialis free trial buy online cialis 5mg link for you cialis price acheter cialis kamagra cialis alternative only now cialis 20 mg cialis price thailand cialis professional from usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:00 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
canadian drugs canada pharmaceuticals online online canadian pharmacies canadian pharmacy viagra brand canadianpharmacyusa24h canadian rxlist canadian cialis northwest pharmacies mail order canada online pharmacies for men online pharmacies india
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:59 ق.ظ

Superb advice. Many thanks!
order pharmacy online viagra online cheap online viagra pharmacy can i buy viagra without prescription uk pharmacy viagra generic viagra cheap buy viagra online india vigara viagra without presc buy cheap viagra online next day delivery
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Cheers. Valuable information.
cialis arginine interactio cialis official site if a woman takes a mans cialis cialis pills price each click now buy cialis brand chinese cialis 50 mg buy cialis online cialis cuantos mg hay cialis 05 cialis canada
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:02 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis professional yohimbe cialis pills in singapore cialis 20mg prix en pharmacie cialis et insomni estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis cialis canada on line cialis from canada online prescriptions cialis canada discount drugs cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:49 ب.ظ

Thank you, Wonderful stuff!
cipla cialis online cialis 05 cialis for sale cialis online deutschland we choice free trial of cialis link for you cialis price how do cialis pills work we recommend cheapest cialis cialis generique 5 mg cialis australia org
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:34 ب.ظ

Wow lots of superb material.
cialis 5 mg para diabeticos cialis price in bangalore cialis pills canadian cialis precios cialis peru cialis savings card tadalafil 20mg cialis prices viagra cialis levitra buy cialis online legal
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:57 ق.ظ

Awesome postings, Kudos.
buy viagra canada online buy viagra online from canada herbal viagra where can i buy viagra from generic sildenafil citrate buy generic viagra online uk canadian pharmacy buy viagra now online how do i order viagra online can you really buy viagra online
جمعه 17 فروردین 1397 06:41 ب.ظ

Regards! I appreciate it.
only now cialis 20 mg purchase once a day cialis cialis rezeptfrei sterreich prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei where cheapest cialis cialis 5 mg buy cialis generic cialis pill online cialis name brand cheap
جمعه 3 فروردین 1397 02:46 ب.ظ

You said that well!
5 mg cialis coupon printable cialis australian price cialis tablets we use it 50 mg cialis dose where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs cialis generisches kanada generic cialis in vietnam cialis professional from usa venta de cialis canada
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:43 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
cialis generico postepay cialis pills boards buy cialis bulk cialis buy cialis online callus cialis arginine interactio venta de cialis canada buying cialis on internet cialis sans ordonnance
جمعه 13 مرداد 1396 08:43 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a formatting issue
or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let
you know. The style and design look great though!
Hope you get the issue fixed soon. Cheers
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:48 ق.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
جمعه 11 فروردین 1396 05:27 ق.ظ
Yes! Finally something about manicure.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام یک از مطالب این وبلاگ بیشتر استفاده می کنید؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل