تبلیغات
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 - پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری
پرسش مهر 12، کارشناسی ارشد،دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12

پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

1- گزینه ؟ صحیح است. مبنایی كه درامد و هزینه را بدون توجه به دریافت و پرداخت و به محض تحقق و وقوع شناسایی می كند مبنای تعهدی است. سایر مبناهای اشاره شده معمولا این گونه نیستند. اگر در سوال به جای نمی باشد، از فعل می باشد استفاده شده بود گزینه 1 صحیح بود ولی با شكل فعلی پاسخ وجود ندارد.

 

2- گزینه 4 صحیح است. طبق تعریف حساب مستقل شامل یك واحدمالی و یك واحد حسابداری است.

 

3- گزینه 1 صحیح است. طبق استاندارد حسابداری شماره 17 یك قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود كه با تعریف دارایی نامشهود مطابقت داشته باشد و معیارهای شناخت شامل محتمل بودن جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری و قابل اندازه گیری بودن بهای تمام شده به گونه ای امكان پذیر احراز شده باشد. بنابراین گزینه های 2 و 3 و 4 صحیح است. طبق تعریف دارایی نامشهود قصد استفاده بیش از یك دوره مالی مطرح است لذا گزینه 1 صحیح نیست.1- گزینه ؟ صحیح است. مبنایی كه درامد و هزینه را بدون توجه به دریافت و پرداخت و به محض تحقق و وقوع شناسایی می كند مبنای تعهدی است. سایر مبناهای اشاره شده معمولا این گونه نیستند. اگر در سوال به جای نمی باشد، از فعل می باشد استفاده شده بود گزینه 1 صحیح بود ولی با شكل فعلی پاسخ وجود ندارد.

 

2- گزینه 4 صحیح است. طبق تعریف حساب مستقل شامل یك واحدمالی و یك واحد حسابداری است.

 

3- گزینه 1 صحیح است. طبق استاندارد حسابداری شماره 17 یك قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود كه با تعریف دارایی نامشهود مطابقت داشته باشد و معیارهای شناخت شامل محتمل بودن جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری و قابل اندازه گیری بودن بهای تمام شده به گونه ای امكان پذیر احراز شده باشد. بنابراین گزینه های 2 و 3 و 4 صحیح است. طبق تعریف دارایی نامشهود قصد استفاده بیش از یك دوره مالی مطرح است لذا گزینه 1 صحیح نیست.

 

4- گزینه 2 صحیح است. طبق بند 45 استاندارد حسابداری شماره 11 ( در ارتباط با بند 34 استاندارد حسابداری شماره 15) افزایش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی تا میزان كاهش قبلی كه به عنوان هزینه شناسایی شده به عنوان درامد شناسایی می شود. لذا از 000ر50 ریال سال دوم، 000ر30 به عنوان درامد و 000ر20 ریال به عنوان مازاد تجدید ارزیابی شناسایی می شود.

 

5- گزینه 3 صحیح است. طبق بند 31 استاندارد حسابداری شماره 3، سود مازاد بر سود قابل تقسیم، سود تصفیه تلقی و سرمایه گذاری كاهش می یابد:

سود سهام دریافتنی (10% * 000ر600)                                 000ر60

                          درامد سود سهام (10% * 000ر500)                        000ر50

                          سرمایه گذاری (10% * 000ر100)                            000ر10

 

6- گزینه 2 صحیح است. طبق بند 53 استاندارد حسابداری شماره 15 هزینه كاهش ارزش سرمایه گذاری بلندمدت كه به روش بهای تمام شده ارزیابی شده باشد به سود و زیان منظور می شود.

 

7- گزینه 1 صحیح است.

 

میلیون ریال 108 =

2

* 75% * 48 + 102

12

 

 

8- گزینه 3 صحیح است. طبق بند 54 استاندارد حسابداری شماره 19

 

9- گزینه 4 صحیح است. در روش نرخ بهره موثر، هزینه بهره از حاصلضرب ارزش دفتری ابتدای دوره پرداخت در نرخ بازار بدست می آید. با توجه به اینكه ارزش دفتری اوراق قرضه ای كه با صرف صادر شده با استهلاك صرف كاهش می یابد لذا هزینه بهره ابتدا بیشتر است و به تدریج كاهش می یابد.

 

10- گزینه 3 صحیح است. طبق بند 21 استاندارد حسابداری شماره 20، اگر در روش ارزش ویژه، سهم واحد سرمایه گذار از زیانهای واحد تجاری وابسته مساوی یا بیش از مبلغ دفتری سرمایه گذاری شود، واحد سرمایه گذار احتساب زیان را متوقف می كند و سرمایه گذاری به ارزش صفر گزارش می گردد.

 

11- گزینه 2 صحیح است.  طبق بند 2 استاندارد حسابداری شماره 17 با توجه به اینكه محدودیت ایجاد شده بیش از یكسال طول می كشد لذا به عنوان سایر داریی ها طبقه بندی شود.

 

12- گزینه 1 صحیح است. طبق استاندارد حسابداری شماره 3، درامد سود تضمین شده بر اساس مدت زمان و با توجه به اصل طلب و نرخ مربوط (بند 30الف) و سود ناخالص (یعنی درامد فروش به كسر سود تضمین شده) در تاریخ فروش شناسایی می شود.

 

13- گزینه 4 صحیح است. طبق بند 28 استاندارد حسابداری شماره 22، واحد تجاری باید در صورتهای مالی میان دوره ای از رویه های مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی سالانه استفاده كند.

 

14- گزینه 3 صحیح است. طبق بند 26 استاندارد حسابداری شماره 23 مشاركت خاص در واحدهای تجاری تحت كنترل مشترك در صورتهای مالی تلفیقی شریك خاص باید براساس روش ارزش ویژه ناخالص منعكس شود

 

15- گزینه 2 صحیح است. طبق بند 34 استاندارد حسابداری شماره 16، اقلام درامد و هزینه واحد مستقل خارجی باید با نرخ تسعیر در تاریخ انجام معاملات (طبق بند 35، میانگین نرخهای تسعیر طی دوره) تسعیر شود، به استثنای مواردی كه صورتهای مالی واحد مستقل خارجی برحسب واحد پول یك اقتصاد با تورم حاد ارائه شده باشدكه در این صورت اقلام درامد و هزینه باید با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

 

16- گزینه ؟ صحیح است. طبق استاندارد حسابداری شماره 9 روش شناخت درامد پیمان فقط روش درصد تكمیل پیمان است لذا تغییر روش حسابداری مطرح نیست. اما طبق استاندارد آمریكا كه دو روش درصد تكمیل و كار تكمیل شده مجاز است تغییر روش مستلزم تجدید ارائه صورتهای مالی (گزینه3) است.

 

17- گزینه 1 صحیح است. طبق بند 38 استاندارد حسابداری شماره 9

 

18- گزینه 1 صحیح است.

كاهش در مانده ذخیره م.م – افزایش در مانده حسابهای دریافتنی –فروش = وجه نقد دریافتی از مشتریان

1000- (2000 – 3000 ) – 5000 = 3000

 

19- گزینه 1 صحیح است. ماشین آلات به ارزش 350 میلیون ریال به طور نقد و نسیه خریداری شده در صورت جریان وجوه نقد 150 میلیون پرداختی به عنوان جریان خروج وجه نقد فعالیتهای سرمایه گذاری طبقه بندی می شود و 200 میلیون ریال سفته نیز در یادداشتهای توضیحی تحت عنوان معاملات غیرنقدی انعكاس می یابد.

 

20- گزینه 4 صحیح است. گزینه 1 و 2 غلط است زیرا در صورت جریان وجوه نقد هزینه بهره منعكس نمی شود و بهره پرداختی به عنوان جریان خروجی در طبقه بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی منعكس می شود. گزینه 3 غلط است زیرا كاهش بدهی بلندمدت اگر نقدی باشد به عنوان جریان خروجی (و نه ورودی) فعالیت تامین مالی طبقه بندی می شود.گزینه 4 صحیح است زیرا طبق استاندارد حسابداری شماره 2 مبنای تهیه این صورت وجه نقد است و وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاریهای كوتاه یا بلندمدت جریان ورودی فعالیت سرمایه گذاری است.

 

21- گزینه 3 صحیح است. بهای تمام شده دارایی در ازای صدور سهام، ارزش منصفانه دارایی یا ارزش روز سهام است هركدام كه قابل اتكاتر باشد. در این سوال ارزش روز سهام مشخص نیست لذا ثبت این مبادله به شرح زیر است:

تجهیزات                                       000ر000ر1

           سهام عادی (1000*200)                     000ر200

          صرف سهام عادی                                 000ر800

 

 

22- گزینه 1 صحیح است. با تجزیه سهام، اعلام و توزیع سود سهمی و تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی، جمع حقوق صاحبان سهام تغییر نمی كند. گزینه های 2 و 3 و 4 غلط است زیرا با اعلام سود غیرنقدی، اعلام سود نقدی، سود انباشته كاهش و در نتیجه جمع حقوق صاحبان سهام كاهش می یابد. سهام خزانه نیز كاهنده حقوق صاحبان سهام است و جمع آن را كاهش می دهد.

 

23- گزینه 4 صحیح است.

 

24- گزینه 2 صحیح است. سهم سهامداران اقلیت از 000ر15 سود شركت ب، 3750 (25% * 000ر15) است. هرچند كه ساختمان در دفاتر شركت ج، 000ر35 ریال است ولی با حذف سود داخلی در صورتهای مالی تلفیقی به همان بهای تمام شده اولیه یعنی 000ر20 ریال گزارش می شود.

 

25- گزینه 3 صحیح است. بهای تمام شده كالای آماده برای فروش 350=(15+25-10-290) +80 است. موجودی كالای پایان دوره مشخص نشده، در صورتی كه آن را صفر فرض كنیم، بهای تمام شده كالای آماده برای فروش و فروش رفته مساوی و برابر 350 میلیون ریال خواهد شد. در اطلاعات داده شده تخفیفات تجاری نامربوط است و هزینه تبلیغات نیز جز هزینه های توزیع و فروش طبقه بندی می شود.

 

26- گزینه 3 صحیح است. در گزینه 3 با تغییر حداكثر به حداقل جمله اصلاح و از شرایط اجاره سرمایه ای خواهد بود (موضوع طبق بند 8 استاندارد حسابداری شماره 21) . این سوال مناسب به نظر نمی رسد.

 

27- گزینه 2 صحیح است. در گزینه 2 با تغییر قطعی به تخمینی عبارت صحیح می شود (موضوع بندهای 43 و 41 استاندارد حسابداری شماره 8) . این سوال مناسب مناسب به نظر نمی رسد.

 

28- گزینه 4 صحیح است. طبق تعریف اقلام استثنایی و نمونه های آن در بندهای 16 و 17 استاندارد حسابداری شماره 6، گزینه های 1، 2 و 3 جز اقلام استثنایی است و گزینه 4 جز اقلام غیرمترقبه است.

 

29- گزینه 2 صحیح است. طبق بند 16-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی، رجحان محتوا بر شکل ویژگی فرعی بیان صادقانه است.

 

30- گزینه ؟ صحیح است. طبق بند 67 استاندارد حسابداری شماره 1، در حال حاضر عایدی هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام در تاریخ ترازنامه محاسبه می شود. طبق FASB شماره 128 آمریکا (1998) که جایگزین APB شماره 15 (1968) آمریکا شده معادل سهام عادی دیگر موضوعیت ندارد و عایدی هر سهم پایه و تقلیل یافته محاسبه می شود. بنابراین این سوال با استاندارد لغو شده و قدیمی آمریکا دارای پاسخ گزینه 3 است.

نوع مطلب : کارشناسی ارشد، 
برچسب ها : پاسخ تشریحی، سوالات حسابداری مالی، کارشناسی ارشد، سال 85، دانشگاه سراسری،
لینک های مرتبط : سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری،

دوشنبه 20 خرداد 1398 06:17 ب.ظ

I used to be recommended this blog by way of my cousin. I'm now not sure whether or not this put up is written by him as nobody else understand such particular approximately my problem. You are incredible! Thank you!
جمعه 11 فروردین 1396 08:30 ب.ظ
Very nice post. I definitely love this website. Stick with it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام یک از مطالب این وبلاگ بیشتر استفاده می کنید؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل