تبلیغات
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 - سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری
پرسش مهر 12، کارشناسی ارشد،دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12

سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

1- اصول اخلاقی چهارگانه حسابداری مدیریت كدام است؟

1) صلاحیت، توانایی، رازداری درستكاری

2) صلاحیت، رازداری درستكاری، بی طرفی

3) توانایی، بی طرفی، رازداری، درستكاری

4) توانایی، بی طرفی، رازداری، استقلال

 

2- در روش بهایابی متغیر (Super-Variable Costing) یا درون داد (Throughput Costing) كدام یك از گزینه های زیر به حساب موجودی كالا منظور می شوند؟

1) بهای تبدیل

2) بهای مواد مستقیم

3) بهای متغیر تولید

4) بهای اولیه1- اصول اخلاقی چهارگانه حسابداری مدیریت كدام است؟

1) صلاحیت، توانایی، رازداری درستكاری

2) صلاحیت، رازداری درستكاری، بی طرفی

3) توانایی، بی طرفی، رازداری، درستكاری

4) توانایی، بی طرفی، رازداری، استقلال

 

2- در روش بهایابی متغیر (Super-Variable Costing) یا درون داد (Throughput Costing) كدام یك از گزینه های زیر به حساب موجودی كالا منظور می شوند؟

1) بهای تبدیل

2) بهای مواد مستقیم

3) بهای متغیر تولید

4) بهای اولیه

 

3- از برابری بهای اولیه، بهای تبدیل و بهای ساخت می توان نتیجه گرفت كه ..... وجود نداشته است.

1) دستمزد مستقیم و مواد مستقیم

2) دستمزد مستقیم و سربار ساخت

3) مواد مستقیم و سربار ساخت

4) مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سربار ساخت

 

4) ضایعات .... و كالای معیوب ...... می باشد.

1) غیرقابل اصلاح – قابل اصلاح

2) غیرقابل اصلاح – غیرقابل اصلاح

3) قابل اصلاح یا غیرقابل اصلاح – غیرقابل اصلاح

4) غیرقابل اصلاح - قابل اصلاح یا غیرقابل اصلاح

 

5- در كدام یك از شرایط زیر عدم انعكاس ضایعات عادی در معادل آحاد تكمیل شده (تسهیم نامرئی) صحیح نیست؟

1) درصد تكمیل ضایعات عادی و غیرعادی كمتر از درصد تكمیل كالای در جریان ساخت آخر دوره باشد.

2) درصد تكمیل ضایعات غیرعادی كمتر از درصد تكمیل كالای در جریان ساخت آخر دوره باشد.

3) درصد تكمیل ضایعات عادی كمتر از درصد تكمیل كالای در جریان ساخت آخر دوره باشد.

4) درصد تكمیل ضایعات غیرعادی كمتر از درصد تكمیل ضایعات عادی باشد.

 

6- در كدام یك از روشهای قابل استفاده در سیستم بهایابی یكسان (مرحله ای) به درصد تكمیل و ریز بهای كالای در جریان ساخت اول دوره نیاز است؟

1) روش میانگین

2) روش میانگین موزون متحرك

3) روش اولین صادره از اولین وارده

4) روش اولین صادره از آخرین وارده

 

7- روشهای مستقیم، یكطرفه و متقابل، روشهای تسهیم .... سربار می باشند.

1) اولیه

2) ثانویه

3) نهایی

4) متوازن

 

8- در طی بهمن ماه سال 1384 شركت الف جمعا 000ر500 ریال بابت دوباره كاری بر روی سفارشات معیوب، متحمل هزینه شده است. چنانچه این دوباره كاری به دلیل تغییر مشخصات سفارش از سوی مشتری باشد این مبلغ به حساب ..... ، و چنانچه به دلیل سهل انگاری یا اشتباهات كاركنان شركت باشد به حساب .... منظور می شود.

1) كنترل سربار – زیان دوره

2) كنترل سربار – كنترل سربار

3) سفارشات در جریان ساخت – كنترل سربار

4) سفارشات در جریان ساخت – زیان دوره

 

9- بهای اولیه و بهای تولید 4 و 3 میلیون ریال، مواد مستقیم مصرف شده 3 میلیون ریال، افزایش موجودی كالای در جریان ساخت 5/1 میلیون ریال و بهای ساخت كالای فروش رفته 10 میلیون ریال گزارش شده است. تغییر در موجودی كالای تكمیل شده چند میلیون ریال بوده است؟

1) 5/2 افزایش

2) 5/2 كاهش

3) 5/5 كاهش

4) 5/5 افزایش

10- در شركت رضوان ظرفیت واقعی 400ر26 واحد بوده و اضافه كاركرد 10% بوده است. اگر انحراف ظرفیت 000ر36 ریال باشد، سربار ثابت بودجه شده و نرخ جذب سربار چند ریال بوده است؟

                   سربار ثابت بودجه شده                     نرخ جذب سربار ثابت

1)                            000ر360                                    6/13

2)                            000ر360                                      15

3)                            000ر396                                      15

4)                            000ر396                                    6/13

 

11- منظور از محصولات مشترك (joint product) محصولات .... است كه به طور همزمان و توام و به گونه ای غیرقابل تفكیك تولید می شوند.

1) اصلی

2) اصلی و فرعی

3) اصلی، فرعی و زائدات

4) اصلی، فرعی، زائدات و ضایعات

 

12- در كدام یك از روشهای تخصیص بهای تمام شده محصولات مشترك، بهای ساخت هر واحد در نقطه تفكیك همواره مساوی بدست می آید؟

1) روش مقادیر نسبی

2) روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفكیك

3) روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفكیك

4) روش نسبت بهای تمام شده یكسان (نسبت سود ناخالص ثابت)

 

13- با فروش 000ر50 واحد محصول 000ر500ر12 ریال سود عملیاتی حاصل شده است. اگر هزینه ثابت هر واحد 375 ریال باشد، درجه اهرم عملیاتی كدام است؟

1) 5/1

2) 5/2

3) 3

4) 4

14- كدام یك از روابط زیر صحح است؟ (i: سود هر واحد)

1) MSR = (i/(fcu+i))-1

2)OL = i / (fcu+i)

3)OL -1  = fcu/i

4) OL  =1- fcu/i

 

15- سربار بودجه شده 000ر000ر5 ریال بوده است. اگر سربار واقعی 000ر800ر4 ریال باشد و 000ر300 ریال كسر جذب سربار وجود داشته باشد، شركت چند درصد زیر ظرفیت بودجه شده فعالیت كرده است؟

1) 4%

2) 5%

3) 10%

4) قابل تعیین نیست

 

16- هزینه تبلیغات هر واحد كالای فروش رفته 000ر10 ریال بوده است. اگر حجم تولید 20% افزایش و حجم فروش 10% كاهش یابد، تبلیغات هر واحد محصول چند ریال خواهد بود؟

1) 000ر8

2) 000ر9

3) 000ر10

4) 800ر10

 

17- اگر بازده واقعی از بابت مواد با بازده مورد انتظار (استاندارد) برابر باشد، می توان نتیجه گرفت كه:

1) انحراف تركیب مواد وجود نداشته است.

2) انحراف مصرف مواد وجود نداشته است.

3) انحراف كل مواد با انحراف تركیب مواد برابر بوده است.

4) تركیب استاندارد با مصرف استاندارد مواد برابر بوده است.

 

18- برابری ساعت استاندارد محصول (output) و ساعت استاندارد تبدیل مواد (input) نشان دهنده كدام یك از گزینه های ذیل است؟

1) انحراف بازده سربار با انحراف كارایی سربار (بر مبنای output) برابر بوده است.

2) انحراف بازده سربار با انحراف كارایی سربار (بر مبنای input) برابر بوده است.

3) انحراف كارایی سربار بر اساس ساعت input و output برابر بوده است.

4) انحراف بازده سربار متغیر با انحراف بازده سربار ثابت برابر بوده است.

 

19- مقایسه بهای منظور شده به حساب كالای در جریان ساخت در روش ناقص و مختلط نشان دهنده چیست؟

1) انحراف ظرفیت سربار

2) انحراف هزینه سربار

3) انحراف كارایی سربار

4) اضافه (كسر) جذب سربار

 

20- نرخ جذب سربار ثابت هر واحد محصول در سال جاری 500 ریال و در سال گذشته 450 ریال بوده است. موجودی كالای تكمیل شده اول دوره 80 هزار و موجودی كالای تكمیل شده پایان دوره 90 هزار واحد گزارش شده است. اگر سود روش بهایابی جذبی 61 میلیون ریال باشد، سود روش بهایابی متغیر چند میلیون ریال خواهد بود؟

1) 52

2) 56

3) 66

4) 70

21- برای تولید یك محصول سه روش به شرح زیر وجود دارد:

 

 

روش الف

روش ب

روش ج

كل هزینه ثابت (میلیون ریال)

5

7

10

نرخ هزینه متغیر (ریال)

x

3000

y

 

x و y به ترتیب چه مبلغ باشد تا نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده هر سه روش یكسان باشد؟

1) 4000 – 1500

2) 4500 – 2000

3) 4000 – 2000

4) 3000 – 1000

 

22- كدام گزینه صحیح نیست؟

1) هرگاه هزینه ثابت قابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطیل پایین تر از نقطه سر به سر نخواهد بود.

2) هرگاه هزینه ثابت غیرقابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطیل و نقطه سر به سر برابر خواهد بود.

3) هرگاه شركت در نقطه تعطیل فعالیت داشته باشد، حاشیه فروش ایجاد شده معادل هزینه ثابت قابل اجتناب خواهد بود.

4) هرگاه شركت در سطحی پایین تر از نقطه تعطیل فعالیت داشته باشد، حاشیه فروش ایجاد شده كمتر از هزینه ثابت قابل اجتناب خواهد بود.

 

23- در ارزیابی سرمایه گذاری ها منظور از ریسك چیست؟

1) عدم دستیابی به سودی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه

2) احتمال تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار

3) احتمال كمتر بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار

4) عدم امكان براورد احتمال انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار

 

24- هزینه ثابت شركتی در سطح تولید 000ر50 واحد یا كمتر برابر 000ر000ر1 ریال و برای سطوح بالاتر از 000ر50 واحد، 000ر225 ریال براورد شده است. اگر نسبت هزینه های متغیر به فروش برای تولید 000ر50 واحد اول 75% و مازاد بر آن 60% باشد و قیمت فروش هر واحد محصول نیز 50 ریال تعیین شده باشد، نقطه سر به سر این شركت چند واحد خواهد بود؟

1) 250ر61

2) 000ر80

3) 000ر98

4) 000ر110

 

25- به هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا ساخت، هزینه های مربوط همواره شامل كدام یك از اقلام زیر نمی باشند؟

1) هزینه های ثابت

2) هزینه های متغیر

3) هزینه های قابل اجتناب

4) هزینه های غیرقابل اجتناب

 

26- شركتی ماشین آلات قدیمی خود به ارزش 10 میلیون ریال (ارزش دفتری 18 میلیون ریال) را با ماشین آلات جدیدی به ارزش 17 میلیون ریال معاوضه نمود. راه اندازی ماشین الات جدید 2 میلیون ریال هزینه دارد. اگر نرخ مالیات 25% باشد، خالص بهای این سرمایه گذاری چند میلیون ریال است؟

1) 5/2

2) 5/4

3) 7

4) 9

 

27- سرمایه گذاری اولیه طرحی 100 میلیون ریال و ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن با نرخهای 18% و 24% به ترتیب 180 و 60 میلیون ریال است. نرخ بازده داخلی این طرح تقریبا چند درصد است؟

1) 20

2) 5/21

3) 22

4) 23

 

28- شركت آلفا 2000 واحد زیر ظرفیت عادی خود كار می كند و اخیرا سفارشی به تعداد 2000 واحد دریافت نموده است كه قیمت هر واحد آن 5000 ریال می باشد. بهای این سفارش شامل موارد زیر است:

 

 

ریال

مواد مستقیم

2000

دستمزد مستقیم

2000

سربار ساخت

2000 (60% ثابت)

هزینه های فروش

100

 

اگر شركت آلفا بخواهد ساخت این سفارش را به تولید كننده دیگری واگذار نماید، حداكثر مبلغی كه این شركت باید پرداخت نماید تا این اقدام مقرون به صرفه تر از ساخت در داخل باشد كدام گزینه زیر است؟

1) 4800

2) 4799

3) 4899

4) 4900

 

29- پیش بینی های شركت احسان نشان می دهد كه موجودی نقد در پایان آبان ماه سال آینده 4 میلیون ریال و مجموع دریافتها و پرداختهای آذرماه به ترتیب 6 و 11 میلیون ریال خواهد بود. اگر حداقل موجودی وجوه نقد مورد نیاز در پایان آذر ماه 5 میلیون ریال باشد، میزان مازاد (كسری) وجوه نقد در آذر ماه چند میلیون ریال خواهد بود؟

1) 8

2) 6

3) 4

4) 1

 

30- سرمایه گذاری اولیه و جریان های نقدی سه طرح الف، ب و ج به شرح زیر است:

 

طرح

سرمایه گذاری اولیه

جریانهای نقدی

سال اول

سال دوم

الف

100

60

80

ب

100

80

60

ج

100

70

70

 

نرخ بازده داخلی كدام طرح بیشتر است؟

1) الف

2) ب

3) ج

4) نرخ بازده داخلی هر سه طرح مساوی است.

نوع مطلب : کارشناسی ارشد، 
برچسب ها : سوالات حسابداری صنعتی، کارشناسی ارشد، سال 85، دانشگاه سراسری،
لینک های مرتبط : پاسخ سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری،

چهارشنبه 9 اسفند 1396 09:43 ق.ظ
خویشاوندان من همیشه می گویند که من وقت خود را در اینجا در اینترنت می کشم، جز اینکه می دانم که همیشه در معرض دانش هستم
خواندن پست های خوب
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:12 ب.ظ
Amazing! This blog looks just like my old
one! It's on a totally different subject but it has pretty
much the same layout and design. Superb choice of colors!
شنبه 12 فروردین 1396 05:02 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both
educative and engaging, and let me tell you, you have hit the
nail on the head. The issue is something that not
enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy
I stumbled across this in my search for something regarding
this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام یک از مطالب این وبلاگ بیشتر استفاده می کنید؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل