دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 - نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 1 سال سوم
پرسش مهر 12، کارشناسی ارشد،دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12

 

1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چیست؟

الف: وجود پروتون ها در هسته

ب: كوچك بودن هسته

ج: جاذبه پروتون ها

د: وجود نوترون ها در هسته

 

2- كدام یك از تركیب های زیر یك پلی مر است؟

الف: اتانول

ب: اتیلن گلیلون

ج:  آمونیاك

د: تفلون

 

3- تركیب های یونی در حالت محلول در آب به علت............ الكترولیت هستند.

الف: آزادی حركت الكترون ها

ب: آزادی حركت یون ها

ج: جداشدن پروتون ها

د: مایع بودن آبنمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 1 سال سوم

     

 

1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چیست؟
   

الف: وجود پروتون ها در هسته
   

ب: كوچك بودن هسته
   

ج: جاذبه پروتون ها
   

د: وجود نوترون ها در هسته

 

2- كدام یك از تركیب های زیر یك پلی مر است؟
   

الف: اتانول
   

ب: اتیلن گلیلون
   

ج:  آمونیاك
   

د: تفلون

 

3- تركیب های یونی در حالت محلول در آب به علت............ الكترولیت هستند.
   

الف: آزادی حركت الكترون ها
   

ب: آزادی حركت یون ها
   

ج: جداشدن پروتون ها
   

د: مایع بودن آب

 

4- در مادهAا  5= PH و در مادهBا  8= PH است ماده A یك...... و ماده B یك ...... است.
   

الف: اسید ضعیف- باز ضعیف
   

ب: اسید قوی- باز قوی
   

ج: اسید قوی- باز ضعیف
   

د: اسید ضعیف- باز قوی

 

5-  كدام دانشمند ذره خنثی اتم را كشف كرد؟
   

الف: تامسون
   

ب: رادرفورد
   

ج: چادویك
   

د: نیلزبور

 

6- اتم های A و B دارای عدد جرمی یكسان هستند ولی عدد اتمی A یك واحد بیش از B است. در این صورت این دو....
   

الف: ایزوتوپ هایی از یك عنصرند
   

ب: تعداد نوترون مساوی دارند
   

ج: دارای تعداد الكترون های متفاوتند
   

د: دارای مجموع پورتون ها و نوترونهای متفاوتی هستند

 

7- شكل و حجم كدام ماده ثابت نیست؟
   

الف: جیوه
   

 
   

ب: تنگستن
   

ج: هلیم
   

د: شیر

 
8- قطع كردن دم موش ها توسط ویسمن اثبات می كند: كه
   

الف: صفات اكتسابی ارثی نمی شوند
   

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها عام بروز تغییر می باشند
   

ج: صفات اكتسابی ارثی هستند
   

د:  صفات ارثی اكتسابی هستند.

 

9- اگر در یك مزرعه پر از یك نوع گیاه، نمونه هایی قد بلندتر از بقیه یافت شوند كه نسل های بعدی نیز گیاهان قد بلندی را پدید آورند. این پدیده را............ گویند.
   

الف: انتخاب طبیعی
   

ب: انتخاب مصنوعی
   

ج: جهش
   

د: تغییر گونه

 

10- كدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟

                                                  

          الف:                       ب:                         ج:                             د:

 

11- خواص شیمیایی كدام عنصر با بقه متفاوت است؟

                                                                          

       الف:                        ب:                           ج:                      د:            

 

12- مجموع الكترون های یك اتم خنثی، بعد از دریافت 12 الكترون به 20 عدد رسیده است. عدد اتمی آن چند است.
   

الف: 18
   

ب: 20
   

ج: 22
   

د: 24

 

13- معرف فنول فتالین در محلول قرص آسپرین و در محلول جوش شیرین به ترتیب چه رنگی ایجاد می كند؟
   

الف: ارغوانی، بی رنگ
     
   

ب: بی رنگ، بی رنگ
   

ج: ارغوانی، ارغوانی
   

د: بی رنگ، ارغوانی

 

14- آمونیت ها در كدام بخش زمین شناسی فراوان بوده اند؟
   

الف: سنوزوئیك
     
   

ب: مزوزوئیك
   

ج: اواخر پالئوزوئیك
   

د: اوائل پالئوزوئیك

 

15- كدام یك از تركیبات زیر یك تركیب یونی نیست؟
   

الف: الكل
   

ب: آب لیمو
   

ج: نمك خوراكی
   

د: سركه

 

16- در شكل مقابل با صرف نظر از اصطكاك و وزن قرقره ها نیروی لازم برای بالا آوردن وزنه 100 نیوتونی چقدر است؟
   

الف: 300N
   

   

ب: 100N
   

ج: 50N
   

د:  25N

 

17- در شكل مقابل اگر جرم چرخ و محور 10 كیلوگرم باشد. نیروی F برای متعادل نگه داشتن چرخ و محور برابر است با:

r=10Cm                            R= 30Cm                                        g = 10 N/kg
   

الف:  100N
   

   

ب: 150N
   

ج: 200N
   

د: 300N

 

18- در شكل مقابل برای بالا بردن وزنه 500 نیوتونی روی سطح شیب دار 120 نیوتون نیروی محرك لازم است. هنگامی كه جسم به بالای سطح شیب دار می رسد. نیروی محرك چند ژول كار انجام می دهد.
   

الف: 72
   

   

ب: 360
   

ج: 300
   

د: 1500

 

19- در شكل مقابل وزن هر یك از قرقره های C و B برابر 5 نیوتون و وزن قرقره A برابر 15 نیوتن می باشد. برای آن كه وزنه 585 نیوتنی را در حال تعادل نگه داریم. نیروی F چند نیوتن باید باشد؟
   

الف: 100N
   
   

ب: 150N
   

ج: 200N
   

د: 300N

 

20 - كدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟

                                         

 

  الف:                    ب:                            ج:                     د:     

 

21- اگر اتمی 17پروتون و 18 نوترون داشته باشد، كدام گزینه درباره ی آن درست است؟

 

                                                      

 

        الف:                    ب:              ج:                 د:              

 

22- یك سال زمینی كدام سیاره از یك روز آن كمتر است؟
   

الف: عطارد
   

 
   

ب: زهره
   

ج: زحل
   

د: اورانوس

 

23- فراوانی گیاهان گلدار در كدام دوره بیشتر است؟
   

الف: پركابرین
   

ب: پالئوزوئیك
   

ج: مزوزوئیك
   

د: سنوزوئیك

 

24- در شكل زیر نقاط Aو B به ترتیب كدام از قطب های آهن ربا می باشد.
   

الف: S-N
   
   

ب:N-N
   

ج: S-S
   

د: N-S

 

25- یك الكتروسوكوپ را به روش القا و با شانه پلاستیكی باردار كرده ایم. اگر یك میله شیشه ای باردار را به آن نزدیك كنیم ورقه های الكتروسكوپ ...
   

الف: از هم دور می شوند
   

ب: به هم نزدیك می شوند
   

ج: ابتدا نزدیك و سپس دور می شوند
   

د: ابتدا دور و سپس نزدیك می شوند

 
26-دو مولكول اتیلن C2H4  تحت فشار قرار داد و به C4H8 تبدیل می كنیم. در نتیجه این عمل
   

الف: مولكول ها منقبض شده اند
   

ب: فاصله بین آنها كم شده است
   

ج: تركیب شده اند
   

د: تغیر فیزیكی رخ داده است

 

27- اسید ها با كدام ماده ی زیر واكنش نمی دهند؟
   

الف: اسید ها
   

ب: بازها
   

ج: نمك ها
   

د: فلزها

 

28- اگر از هسته ی یك عنصر، یك پروتون خارج كنیم
   

الف: یك یون مثبت ساخته ایم
     
   

ب: یك یون منفی ساخته ایم
   

ج: اتم را به اتم دیگری تبدیل كرده ایم
   

د: باعث كوچك شدن آن شده ایم

 

29- مهم ترین دلیل از بین رفتن اجساد جانوران چیست؟
   

الف: اكسیژن
     
   

ب: جانداران گوشت خوار
   

ج: باكتری ها و قارچ ها
   

د: گرمای محیط

 

30- مناسب ترین ایزوتوپ برای تعیین عمر سنگ ها كدام است؟
   

الف: روبیدیم
   

ب: اورانیوم
   

ج: كربن
   

د: پتاسیم

 

31- عنصر سدیم به صورت نمایش داده می شود. چند نوترون در هسته اتم وجود دارد؟
   

الف: 11
   

ب: 23
   

ج: 12
   

د: 34

 

32- اگر توان یك موتور ا5kw  (كیلو وات) باشد، این موتور در مدت 7 ثانیه وزنه ای با چه جرم را می تواند 20 متر بالا ببرد؟
   

الف: 175Kg
   

ب: 350Kg
   

ج: 1750Kg
   

د:  3500Kg

 

33- نیروی قوی هسته ای برای كنار هم نگه داشتن كدام ذرات اتم می باشد؟
   

الف: پروتون
   

ب: نوترون
   

ج: نوترون ها و پروتون ها
   

د: الكترون

 

34- نظریه ذره ای بودن اتم ها اولین بار توسط كدام دانشمند ارائه شد.
   

الف: دالتون
   

ب: تامسون
   

ج: دموكریت
   

د: رادرفورد

 

35 - كدام یك از موارد زیر از نظر خواص شیمیایی با بقیه تفاوت دارد؟

 

                                                      

الف:            ب:                  ج:               د:   

 

36- در یك قوه(پیل الكتریكی) كدام جفت عنصر نمی تواند به عنوان پایانه های پیل قرار گیرند؟
   

الف: روی- گرانیت
     
   

ب: مس- روی
   

ج: گرانیت- مس
   

د: منیزیم- مس

 

37- اگر یكی از پروتون های اتمی را بتوانیم از هسته آن جدا كنیم
   

الف: یك یون منفی ساخته ایم
   

 
   

ب: یك مثبت ساخته ایم
   

ج: اتم تغییر حالت می دهد
   

د: عنصر دیگری بوجود می آید

 
38- تعداد الكترون و نوترون عنصر مقابل را تعیین كنید
   

الف: 13 و 14
   

ب: 10 و 14
   

ج: 16 و 14
   

د: 10 و 27

 

39- تنها مولكولی كه با ثبات است و كمتر دچار تغییر می شود؟
   

الف: هسته
   

ب: كروموزوم
   

ج: DNA
   

د: اتم

 

40- برق نما دارای بار مثبت است میله ای را به آن نزدیك می كنیم ورقه های آن از هم دور می شوند بار الكتریكی میله:
   

الف: مثبت
   

ب: منفی
   

ج: بدون بار الكتریكی
   

د: هم بار مثبت و هم بار منفی دارد

 
41- كاشف نوترون چه نام داشت؟
   

الف: رادرفورد
     
   

ب: چادویك
   

ج: تامسون
   

د: دالتون

 

42- ذره های سازنده كدام تركیب زیر یون است؟
   

الف: یخ
   

ب: متان
   

ج: كلسیم سولفات
   

د: آمونیاك

 

43- محلول فنل فتالئین در محلول صابون و قرص آسپرین چه تغییر رنگی ایجاد می كند؟
   

الف: ارغوانی- ارغوانی
     
   

ب: بی رنگ- ارغوانی
   

ج: ارغوانی- بی رنگ
   

د: بی رنگ- ارغوانی

 

44-  كدام یك از اجسام زیر دارای تعداد شماری الكترون آزاد است؟
   

الف: چوب
     
   

ب: پارچه
   

ج: شیشه
   

د: نقره

 

45- جرقه زدن یك پیراهن پشمی هنگامی كه آن را از تن بیرون می آوریم همانند كدام یك از پدیده های زیر است؟
   

الف: باردار شدن ابرها
   

ب: تخلیه ابرها
   

ج: حركت ابرها در آسمان
   

د: تشكیل شدن ابرها

نوع مطلب : سوم راهنمایی، 
برچسب ها : نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی، سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام یک از مطالب این وبلاگ بیشتر استفاده می کنید؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic