کلیات:
درس کار تحقیقی یک شامل تحقیقی پیرامون تمام موضوعات زیر مجموعه عناوین جزایی و نیز حقوق عمومی میشود. و درس کار تحقیقی 2 به تمام موضوعات زیر مجموعه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مربوط می شود.شرکت در کلاسهای عملی درس استاد تعیین شده برای شما مانند این درس و پزشکی قانونی الزامی است. در درس کار تحقیقی اگر تا یک ماه از شروع کلاس اقدامی برای مراجعه به کلاس درس استاد و گرفتن موضوع تحقیق نکنید استاد هیچ تعهدی نسبت به نمره شما نخواهد داشت. موضوع دلبخواه نیست و باید به تایید استاد برسد. خرید کار تحقیقی از بازار در شان دانشجوی حقوق نیست و در صورت اثبات نمره آن صفر خواهد بود. شما باید تنها درکلاس درس کارتحقیقی استاد تعیین شده در سیستم حضور یابید اما اگر استاد شما چند کد دارد، شرکت در هر یک از کدهای همان استاد تعیین شده برای شما مجاز است. توصیه می شود حتما یکی از کتابهای مربوط به «روش تحقیق» یا «شیوه نگارش پایان نامه را از کتابخانه یا بازار تهیه و مطالعه نموده و در قسمت منابع تحقیق مشخصات کامل آن را قید بفرمایید.»
1- انتخاب موضوع خوب: بسیار مهم است که موضوع و یا کتابی که پیشنهاد داده و برای انجام کار تحقیقی انتخاب کرده اید به آن علاقه مند بوده یا بشوید.